Nasza placówka realizuje grant pn.  „Moduł 1 Bezpieczny Dom – RPO” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników
Domu Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13 d,  w związku
z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 59 154,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu planujemy:

1.Zaopatrzyć personel i mieszkańców DPS w środki ochrony indywidualnej,

2.Doposażyć DPS w sprzęt i wyposażenie, które pomogą w walce z epidemią.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


Dom Pomocy Społecznej w Krakowie został otwarty 8 września 2003 roku,  aktualnie jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” na mocy umowy nr W/I/1239/SO/101/2018 zawartej z Gminą Miejską Kraków. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

W dniu 26 kwietnia 2006 roku Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o nadaniu Domowi imienia Władysława Godynia, który ufundował budynek z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej i przekazał go Urzędowi Miasta Krakowa, aby służył za dom potrzebującym. W szczególności ma służyć repatriantom z Kazachstanu. Ze względu na specyfikę Domu, został wprowadzony specjalny program adaptacyjny dla repatriantów, którzy po wielu latach przebywania poza krajem, wrócili do Polski. Podstawowym celem tego programu jest przystosowanie się do innego, szeroko rozumianego otoczenia: zamieszkania w domu pomocy społecznej, obyczajów, prawa, a także doskonalenia się w porozumiewaniu się w języku ojczystym.

Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku dla 67 seniorów. Jest to trzypiętrowy budynek, w którym są pokoje 2, 3 -osobowe, każdy z łazienką. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój gościnny, kuchnie podręczne, świetlicę, salę terapii zajęciowej, salę rehabilitacji, jadalnię. W Domu znajduje się kaplica.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. W ramach usług wspomagających pracownicy DPS – pomagają mieszkańcom w załatwianiu wszelkich spraw urzędniczych, udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych, organizują różnego typu zajęcia w celu organizacji wolnego czasu i utrzymania jak najdłuższej sprawności psychofizycznej. W ciągu całego roku organizujemy różnego typu imprezy okolicznościowe, święta, pikniki itp. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych czy turnusach rehabilitacyjnych.

Staramy się stworzyć rodzinną atmosferę i wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom mieszkańca.

rehabilitacja mieszkańców

Nasz Dom posiada partnerskie kontakty z:
– Domem Pomocy Społecznej w Czeskim Trzyńcu
– Domem Pomocy Społecznej w Czeskim Cieszynie
– Domem Pomocy Społecznej „Seniora Naftowca” przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie
– Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie
– Domem Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
– Domem Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie
– Przedszkolem nr 109 w Nowej Hucie

-Nowohuckie Centrum Kultury NCK